پژوهشگران

تعداد پژوهشگران: 242

احد رضایان

احد رضایان

زینب سادات رفیعی پور علوی

زینب سادات رفیعی پور علوی

زهرا رمضانی (دبیر گروه)

زهرا رمضانی (دبیر گروه)

آرزو  روانستان

آرزو روانستان

محمد ریگی درخشان

محمد ریگی درخشان

زینب زارعی

زینب زارعی

زهرا زمردی

زهرا زمردی

سمیه زنگنه

سمیه زنگنه

حسین  زینلیان بروجنی

حسین زینلیان بروجنی

عبدالکریم سالکی

عبدالکریم سالکی