پژوهشگران

تعداد پژوهشگران: 242

محمد صیادی

محمد صیادی

رهبر طالعی حور

رهبر طالعی حور

احسان طاهری حاجی وند

احسان طاهری حاجی وند

محمد عابدی

محمد عابدی

عارف عبادی

عارف عبادی

شراره  عبدالحسین زاده بلویردی

شراره عبدالحسین زاده بلویردی

پریسا عبداللهی

پریسا عبداللهی

محمد عثمانی

محمد عثمانی

مهدی  عزیزی هشجین

مهدی عزیزی هشجین

مرضیه عسگری

مرضیه عسگری