پژوهشگران

تعداد پژوهشگران: 241

ولی  گل محمدی (مدیر گروه)

ولی گل محمدی (مدیر گروه)

نادر گنجی

نادر گنجی

مریم گودرزی

مریم گودرزی

جمال گویلی کیلانه

جمال گویلی کیلانه

مهدی لکزی (دبیر گروه)

مهدی لکزی (دبیر گروه)

هما مبذول

هما مبذول

ابراهیم متقی (ناظر علمی)

ابراهیم متقی (ناظر علمی)

عباس  مثنوی

عباس مثنوی

سجاد محسنی

سجاد محسنی

احد محمدی

احد محمدی