پژوهشگران

تعداد پژوهشگران: 240

شهریار  نیازی

شهریار نیازی

ساسان نیکدل

ساسان نیکدل

فرهاد وفایی فرد

فرهاد وفایی فرد

سیده بنت الهدا هاشمی

سیده بنت الهدا هاشمی

امیر یاربیگی درویشوند

امیر یاربیگی درویشوند

ویدا یاقوتی (دبیر گروه افپاک)

ویدا یاقوتی (دبیر گروه افپاک)

زکیه یزدان شناس

زکیه یزدان شناس

سید کامران یگانگی

سید کامران یگانگی

اشکان یوسفی

اشکان یوسفی

 آنا یوسفیان

آنا یوسفیان