پژوهشگران

تعداد پژوهشگران: 242

حمیدرضا  کریمی

حمیدرضا کریمی

فاطمه کسایی زاده

فاطمه کسایی زاده

محسن کشوریان

محسن کشوریان

حدیثه کولیایی

حدیثه کولیایی

ماهره  کوهنورد

ماهره کوهنورد

میلاد  کیایی

میلاد کیایی

امیر یاربیگی درویشوند

امیر یاربیگی درویشوند

ویدا یاقوتی (دبیر گروه افپاک)

ویدا یاقوتی (دبیر گروه افپاک)

زکیه یزدان شناس (مدیر گروه)

زکیه یزدان شناس (مدیر گروه)

سید کامران یگانگی

سید کامران یگانگی