پژوهشگران

تعداد پژوهشگران: 242

پرهام پوررمضان

پرهام پوررمضان

الهام پیشداد (دبیر گروه هیدروپلیتیک و تغییر اقلیم)

الهام پیشداد (دبیر گروه هیدروپلیتیک و تغییر اقلیم)

رضا تاران

رضا تاران

سحر تقی پور

سحر تقی پور

حسینعلی  تقی تهرانی

حسینعلی تقی تهرانی

عادل تمیمی

عادل تمیمی

مجتبی تویسرکانی

مجتبی تویسرکانی

محدثه جزایی

محدثه جزایی

محمد علی جعفری

محمد علی جعفری

سید حسین جلالی

سید حسین جلالی