سید مهدی نبوی

 سید مهدی نبوی

سید مهدی نبوی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته مطالعات منطقه ای در دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای نبوی مطالعات ترکیه و مسائل خاورمیانه می باشد.

 

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله "تئوری تأسیس دادگاه بین المللی برای مبارزه با دزدی دریایی " (فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، زمستان 1392)؛"بررسی الگوی تعاملی میان ایران و ترکیه بر اساس RSCT" (فصلنامه علمی پژوهشی آفاق امنیت، 1394)؛ "راهکارهای پدافند غیرعاملی در مواجهه با تهدیدات سایبر تروریسم" (ارائه در همایش سراسری " پدافند غیر عامل در علوم و مهندسی با تکیه بر استتار، اختفا و فریب" دانشگاه امام حسین (ع)، بهمن 1392).