علیرضا ملاقدیمی

علیرضا ملاقدیمی

علیرضا ملاقدیمی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای ملاقدیمی خلیج فارس، سیاست خارجی قدرت های بزرگ و مسائل خاورمیانه می باشد.

 

نامبرده کتاب و مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:تألیف کتاب "همگرایی در سیاست های نوین فرا آتلانتیکی و خاورمیانه ای فرانسه " (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، پائیز 1389)؛ تألیف مقاله "جهانی شدن و واکنش جهان سوم" (فصلنامه علمی- ترویجی سیاست خارجی وزارت امور خارجه، بهار 1388)؛ "سارکوزیسم و تحول در دیپلماسی عمومی فرانسه" (در کتاب دیپلماسی عمومی (مجموعه مقالات)، چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، بهمن 1389).