حنانه درشتی

حنانه درشتی

حنانه درشتی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی گرایش مسائل ایران می باشد. حوزه مطالعاتی خانم درشتی مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی ایران می باشد.

 

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله "بررسی فرایند و ویژگی های چپ گرایی در امریکای لاتین بعد از سال 2000" ( فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد تهران مرکز، تیر 1392)؛ "بررسی نقش سازمان ها و نهادهای دولتی در اجرای طرح حای ارتقاء امنیت اجتماعی" ( نشریه خبری- تحلیلی رودکی، اسفند 1393).