محمدهادی احمدی

محمدهادی احمدی

محمدهادی احمدی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی قم می باشد. حوزه مطالعاتی آقای احمدی مسائل خاورمیانه و مطالعات ترکیه می باشد.

 

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله "شناخت ماهیت انسان در فلسفه سیاسی فارابی" ( مجله رهیافتهای سیاسی و بین المللی ، 1390)؛"فروپاشی گفتمان سیاسی اجتماعی هژمون در مصر" ( مجله سیاست متعالیه، 1391).