امیر علی جعفری

امیر علی جعفری

امیر علی جعفری پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای جعفری مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی قدرت های بزرگ می باشد.

 

نامبرده کتاب و مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:تألیف مقاله " انتخاب آلمان کدام است؟ روسیه یا آمریکا" (ماهنامه صنعت و توسعه، شماره 75، 1393)؛ "چین انگیزه روابط راهبردی هند و امریکا" ( ماهنامه صنعت و توسعه، شماره 78، 1393).