مهدی میربد

مهدی میربد

مهدی میربد پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای میربد مطالعات ایران و قدرت های بزرگ، مطالعات سیاست خارجی ایران و مطالعات ترکیه شناسی است.
 

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی ایشان عبارتند از: "بررسی تطبیقی انگاره های انسان شناسانه در ادبیات و تأثیر آن بر فرهنگ سیاسی :مورد فرانسه و انگلیس قرن 19"، (فصلنامه سیاست،1389)؛ "بررسی نوع نگاه به انسان در ادبیات فرانسه (قرن 19) و تأثیر آن بر فرهنگ سیاسی این کشور"، (مقاله ارائه شده در همایش بین المللی فرهنگ و هنر فرانسه، تهران، 1388)؛ "ابعاد توسعه اجتماعی درنظام برنامه ریزی ایران"، (مقاله ارائه شده در همایش توسعه اجتماعی وزارت علوم، تهران، 1387).


تعداد 1

انقلاب های عربی و انزوای گفتمان چپ

نویسنده: مهدی میربد | ۱ خرداد ۱۳۹۱

بر اساس شواهد موجود به نظر می رسد که چپ گرایی، چه از حیث نهادی در معنای توفیق احزاب و گروه های سیاسی اجتماعی چپ و چه از حیث نظری و گفتمانی در بطن رویکردهای گروه های سیاسی، در جوامع عربی تحت تاثیر انقلاب های عربی به حاشیه رفته است.

بیوگرافی