نصراله داوودوندی

نصراله داوودوندی

 نصراله داوودوندی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته  روابط بین الملل در دانشگاه آزاد واحد کرج می باشد. حوزه مطالعاتی آقای داوودوندی مسائل خاورمیانه و قدرتهای بزرگ می باشد.

 نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله "بررسی حقوقی مداخله نظامی ناتو در لیبی" ، "ایران و آمریکا: دیوار بی اعتمادی" (هفته نامه سخن روز).