افسانه احدی

افسانه احدی

افسانه احدی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی (گرایش جامعه شناسی سیاسی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می باشد. حوزه مطالعاتی خانم احدی مطالعات سیاست خارجی آمریکا، دیپلماسی عمومی و مسائل خاورمیانه است.

 

نامبرده کتب و مقالاتی به فارسی و انگلیسی به چاپ رسانده و در کنفرانس های علمی داخلی و بین المللی شرکت کرده است. است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، (فصلنامه روابط خارجی، بهار 1390)؛ "مفهوم استراتژیک نوین ناتو: آینده مناسبات فرا آتلانتیک"، (فصلنامه سیاست خارجی، پاییز 1389)؛ "برنامه هسته ای ایران از دیدگاه دیپلماسی عمومی"، (فصلنامه راهبرد، تابستان 1388).