احمد بیگلری

احمد بیگلری

احمد بیگلری پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانش‌آموخته مقطع دکتری در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌باشد. حوزه مطالعاتی ایشان مطالعات ایران و تمدن ایرانی است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

مقالات فارسی « نشانه‌شناسی حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی (ره)» ، (فصلنامه سیاست متعالیه، دوره 7، شماره 25، تابستان 1398)، نقد و بررسي كتاب «چالش مدرنيته؛ جهان عرب در جستجوي اصالت»، (فصلنامه پژوهشنامه انتقادي، شماره 8، بهمن 1396)

Political Equality and the Problem of Citizenship Rights in the Contemporary Islamic Thought”, Journal of Islam's Political Studies, Volume 1, Issue 2, Summer and Autumn 2019.

 

ABiglari88@gmail.com