مهدخت ذاکری

مهدخت ذاکری

مهدخت ذاکری مدیر گروه تروریسم نوین در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی می باشد. حوزه مطالعاتی ایشان منازعات هویتی و تروریسم در خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: «نارکوتروریسم تهدیدی مشترک علیه امنیت انسانی و ملی کشورهای جنوب غرب آسیا»، (تهران: مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، 1398)؛ «بررسی رابطه فرایند شناسایی­حداکثری و ناامنی انسانی در غرب آسیا: مطالعه موردی داعش»، (فصلنامه علمی _ پژوهشی مطالعات سیاسی، دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 149-166)

“De-Territorialized Phenomenon: ISIS as a Hybrid Criminal Terrorist Organization”, Hemispheres, Vol. 13, No. 1. pp. 38-45, 2016.

 


تعداد 1

آیا فعالیت های تروریستی در منطقه خاورمیانه کاهش یافته است؟

نویسنده: مهدخت ذاکری | ۲۲ آذر ۱۳۹۹

هشتمین گزارش جهانی شاخص تروریسم (GTI) که هرساله توسط موسسه مطالعات اقتصاد و صلح استرالیا تهیه میشود، امسال در میانه کشاکش استمرار کوید 19و تداوم منازعات منطقه خاورمیانه منتشر شد. این گزارش مطالعه جامعی است که تاثیر تروریسم بر 163 کشور را بررسی کرده و بر اساس معیارهای خود، رتبه کشورها را بین صفر تا 10، رتبه بندی میکند که شاخص 10 گویای وضعیت بسیار نامطلوب یک کشور خواهد بود.

بیوگرافی