سارویه مذهبی

سارویه مذهبی

سارویه مذهبی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی (اندیشه سیاسی) در دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی خانم مذهبی مطالعات زنان، جامعه شناسی سیاسی و مسائل خاورمیانه است.


نامبرده کتب و مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "رسانه و نگرش زنان به هویت جنسی خود"، (فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 1390)؛ "دموکراسی"، (نشر گام نو، نوشته چارلز تیلی، 1388).