حجت مهکویی

حجت مهکویی

حجت مهکویی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته جغرافیای سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر مهکویی مطالعات خلیج فارس و مسائل خاورمیانه است.


نامبرده کتاب و مقالاتی را به فارسی به چاپ رسانده است و در همایش های علمی شرکت کرده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "تبیین نقش مذهب از منظر ژئوپلیتیک در خاورمیانه مطالعه موردی: مذهب شیعه"، (فصلنامه مطالعات خاورمیانه، 1391)؛ مقدمه ای بر تاریخ و تحول شهرنشینی -با تاکید بر ایران-"، (انتشارات آوای دانش گستر، 1391)؛"گوآم و دیگر سازمان های منطقه ای اتحادیه اروپا و گوام: تعامل یا بیگانگی"، (فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،1392).


تعداد 1

بحران آب در کشورهای خلیج فارس

نویسنده: حجت مهکویی | ۱ بهمن ۱۳۹۲

در کشورهای حاشیه­ خلیج فارس بحران و کمبود منابع آب، به عنوان یک چالش مطرح است.از هشت کشور در این منطقه، وضعیت کشورهای ایران و عراق در حال حاضر از نظر منابع آبی نسبتاً بهتر از بقیه است.

بیوگرافی