محمد سلطانی نژاد

محمد سلطانی نژاد

محمد سلطانی نژاد مدیر گروه مصر و شمال آفریقا در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانش آموخته دکتری رشته مطالعات منطقه ای و عضو هیئت علمی در دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای سلطانی نژاد مسائل مصر و شمال آفریقا و روابط ایران با جهان عرب است. پژوهش های ایشان به صورت خاص چرخش شناختی - هیجانی در روابط بین الملل و کاربست آن برای تحلیل سیاست خارجی ایران می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی، انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "امنیت خلیج فارس پس از انقلاب های عربی"، مجله ایرانی روابط خارجی (ایرفا)، تابستان 2012)؛ "ایران و امنیت خلیج فارس پس از انقلاب های عربی"، (پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، دسامبر 2012)؛ "روابط ایران و ترکیه پس از انقلاب های عربی"، (پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ژانویه 2013).