سید مهدی مدنی خوانساری

سید مهدی مدنی خوانساری

سید مهدی مدنی خوانساری پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته مطالعات خاورمیانه در دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای مدنی مطالعات امنیت انرژی و مسائل خاورمیانه است.