سجاد آتشبار بناب

سجاد آتشبار بناب

 سجاد آتشبار بناب پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته  علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. حوزه آقای آتشبار  مسائل خاورمیانه و اندیشه های سیاسی می باشد.


 نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله "ایالات متحده امریکا: فرهنگ جنگ" ، (فصلنامه مطالعات منطقه ای: امریکا شناسی- اسراییل شناسی، سال هفدهم، شماره اول، زمستان 1394).