یوسف سیفی

یوسف سیفی

یوسف سیفی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای سیفی مسائل خاورمیانه و مطالعات سیاست خارجی می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛ مقاله «ظرفیت انگاره بین المللی در تولید قدرت نرم»، (فصلنامه علمی پژوهشی روابط خارجی، سال چهارم، شماره ۳، پاییز ۹۱)، « بازتاب های معنا گرایانه انقلاب اسلامی بر اسلام گرایی در خاورمیانه»، (فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد، شماره ۲۶، ۱۳۹۱).