سعید صادقلو

سعید صادقلو

سعید صادقلو پژوهشگر مهمان  سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته جغرافیای سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس می باشد. حوزه مطالعاتی آقای صادقلو مسائل خاورمیانه و مطالعات سیاست خارجی می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛ مقاله در همایش ملی مرز نشینی، توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری- پارس آباد مغان با عنوان «ژئوپلیتیک جهانی شدن و تاثیر آن بر جستار مرز»،(مهر 1393)، «قلمرو تروریسم ناحیه گرا در جنوب شرق ایران» در هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران،( مهر 1394).