علی رضا مسعود

علی رضا مسعود

علی رضا مسعود پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای مسعود مسائل خاورمیانه و مطالعات سیاست خارجی می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛ مقاله «کاربرد ویجیلانتیسم در راستای تضمین عدالت در جوامع»، (فصلنامه مطالعات بین الملل، بهار 1396)، «امنیت ایران از نگاه ایرانیان در منطقه و جهان»، (در حال چاپ در کتاب دکتر رابرت چولدا، دانشگاه لودز لهستان).