حیدر کشاورز

حیدر کشاورز

حیدر کشاورز پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می باشد. حوزه مطالعاتی آقای کشاورز مسائل خاورمیانه و مطالعات مصر و شمال افریقا می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛ «تاثیر سلفی گری منطقه ای بر امنیت ج.ا. ایران»، (فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 2، 1391)، «آسیب شناسی مقایسه ای عملکرد اخوان المسلمین در مصر و النهضه در تونس»، با همکاری حسین ابراهیم نیا، (همایش بین المللی بیداری اسلامی، دانشگاه تهران، اسفند 1392).