علی عیدی پور

علی عیدی پور

علی عیدی پور پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای عیدی پور مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از ؛ مقاله «راهکارهای ایران برای دریافت غرامت جنگی از عراق»، (فصلنامه مطالعات بین المللی، سال ۱۲، پاییز ۱۳۹۴)