محمد رامبد  فرهودی مقدم

محمد رامبد فرهودی مقدم

آقای محمد رامبد فرهودی مقدم پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز می باشد. حوزه مطالعاتی آقای فرهودی مقدم مسائل خاورمیانه و قدرت های بزرگ می باشد.

 نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله "ارزیابی حقوقی فاجعه حلبچه و تاثیر آن بر تحول حقوق بین الملل"، (مجله حقوق و سیاست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات،  سال یازدهم، شماره 25، پاییز 94).