سهراب انعامی  علمداری

سهراب انعامی علمداری

آقای سهراب انعامی علمداری پژوهشگر مهمان  سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال می باشد. حوزه مطالعاتی آقای انعامی مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی ایران می باشد.

 نامبرده دارای مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله "رفتارشناسی سیاست خارجی ج.ا. ایران پس از یازدهم سپتامبر 2001" ، (فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج، شماره9 )؛ " مدیریت دانش و راهبرد نوآوری در سازمان های دفاعی"، ( فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج، شماره 10)؛ " ژئوپلیتیک مرز و الگوی مدیریت و کنترل مرزهای شرقی ایران"، ( فصلنامه ژئوپلیتیک، پاییز 1391).