سیده مسعوده میر مسعودی

سیده مسعوده میر مسعودی

خانم سیده مسعوده میر مسعودی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته  روابط بین الملل در دانشگاه آزاد واحد کرج می باشد. حوزه مطالعاتی خانم میر مسعودی مسائل خاورمیانه و قدرت های بزرگ می باشد.

 نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارند