احسان اعجازی

احسان اعجازی

آقای احسان اعجازی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی  دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه گیلان می باشد. حوزه مطالعاتی آقای اعجازی مسائل خاورمیانه و قدرت های بزرگ می باشد.

 نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله "رویکرد آمریکا به کشمکش فلسطین – اسراییل 2001-2015  " ، (فصلنامه سیاست جهانی، دوره چهارم، شماره 4، زمستان 1394)؛

“ Foreign policy and economic development: Iran under Rafsanjani”, with Seyed Amir Nikooee, (Iranian review of foreign affairs, Vol.5, No.3, fall 2014).