سعیده مرادی فر

سعیده مرادی فر

پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه اصفهان می باشد. حوزه مطالعاتی خانم مرادی فر مسائل خاورمیانه و قدرت های بزرگ می باشد.

 نامبرده  مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛

مقاله؛ «تبیین تاثیر بریکس بر نظم جدید جهانی» با همکاری عنایت اله یزدانی، ( فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، شماره 23 تابستان 1396)،«تحولات اوکراین و تاثیر آن بر نظام بین الملل»، با همکاری سعید وثوقی، (فصلنامه راهبرد، سال 25، شماره 80، پاییز 1395)، «برسازی امنیتی فعالیت هسته ای ایران»، با همکاری علی امیدی، (فصلنامه سیاست جهانی، دوره سوم، شماره 4، زمستان 1393، دانشگاه گیلان).