سامان حیدری

سامان حیدری

پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای حیدری خاورمیانه و سیاست خارجی قدرت های بزرگ می باشد.

نامبرده  کتاب و مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛

کتاب؛ «سیاست خارجی امریکا در مهار القاعده»، (انتشارات صالحیان، 1397)، مقاله «بررسی مقایسه ای رویکرد ج.ا.ایران و رژیم صهیونیستی در رفراندوم کردستان عراق 2017»، (ابرار معاصر تهران، در نوبت چاپ می باشد).