نیلوفر شمس حبیبی ( دبیر گروه مطالعات راهبردی)

نیلوفر شمس حبیبی ( دبیر گروه مطالعات راهبردی)

خانم نیلوفر شمس حبیبی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی می باشد. حوزه مطالعاتی خانم شمس خاورمیانه و قدرت های بزرگ می باشد.

نامبرده  مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارد.