امیر حشمتی

امیر حشمتی

آقای امیر حشمتی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان می باشد. حوزه مطالعاتی آقای حشمتی خاورمیانه و قدرت های بزرگ می باشد.

نامبرده  کتاب و مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛

مقاله: «دولت-ملت ناکام در مصر» به همراه سید جواد امام جمعه زاده (فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، سال پنجم، شماره 37، بهار 1393)، «نظریه انتقادی فرانکفورت و تبیین حرکت های ساختارشکنانه با تاکید بر تروریسم داعش»، به همراه قاسم ترابی (فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال 22، پاییز 1394)، «گسترش تروریسم در عراق از منظر دولت- ملت سازی ناکام»، (فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال 23، شماره دوم، تابستان 1395).