امیر حشمتی

امیر حشمتی

آقای امیر حشمتی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی فارغ التحصیل دکتری روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان می باشد. حوزه مطالعاتی آقای حشمتی خاورمیانه و تروریسم می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: مقاله: «دولت-ملت ناکام در مصر» به همراه سید جواد امام جمعه زاده (فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، سال پنجم، شماره ۳۷ ، بهار ۱۳۹۳)

،«نظریه انتقادی فرانکفورت و تبیین حرکت های ساختارشکنانه با تاکید بر تروریسم داعش»، به همراه قاسم ترابی (فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال ۲۲ ، پاییز ۱۳۹۴)، «گسترش تروریسم در عراق از منظر دولت- ملت سازی ناکام»، (فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال ۲۳ ، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۵)

،«ﺗﺄثیر ناامنی هویتی بر گسترش نئوتروریسم در خاورمیانه با ﺗﺄکید بر ایران و عربستان» به همراه علیرضا رضایی ( فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، دوره 12، شماره 45، بهار 1398).