محمد رضا آبدار

محمد رضا آبدار

آقای محمدرضا آبدار پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای آبدار خاورمیانه و مطالعات راهبردی می باشد.

نامبرده  مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارد.