مرضیه ربانی

مرضیه ربانی

خانم مرضیه ربانی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه از دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی خانم ربانی خاورمیانه و مطالعات سیاست خارجی می باشد.

نامبرده  مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارد.