جمال گویلی کیلانه

جمال گویلی کیلانه

جمال گویلی کیلانه، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی است. حوزه مطالعاتی آقای گویلی گروه های افراطی و جنبش های اسلام گرا است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

« جهانی شدن عملکرد سلفی گری در پرتو گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات»، (فصلنامه سیاست جهانی، 1395، دوره 5 شماره 4)؛ «سیر تحول سلفی گری از خلوص گرایی در فکر تا خشونت در عمل»، (فصلنامه سیاست متعالیه، در نوبت چاپ)

gavilipolitics@gmail.com