رضا تاران

رضا تاران

رضا تاران، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه  سیاست خارجی و تمدن ایرانی  می باشد. وی دانشجوی مقطع دکتری در رشته علوم سیاسی(گرایش مسائل ایران) دانشگاه مفید قم می باشد. حوزه مطالعاتی آقای تاران مسایل ایران است.

نامبرده در تدوین چند پروژه مشارکت داشته است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

مقاله: «آینده مرجعیت دینی»، جلد 2 و جلد چهارم (منتشر شده در پژوهشکده مبنا)، «پروژه پیامبری و قرارداد»، (با همکاری آقای دکتر فیرحی، پژوهشکده اندیشه دینی معاصر).

 

taran1391@gmail.com