زینب فرهادی

زینب فرهادی

زینب فرهادی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر مهمان سابق می باشد.حوزه مطالعاتی خانم فرهادی مسائل شرق آسیا است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

«چرخش در راهبرد دفاعی-امنیتی ژاپن؛ زمینه ها و پیامدها (2001-2018 )»، (موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران؛1398)؛ «بررسی عدم شکل‌گیری جامعه امنیتی کثرت‌گرا در مجموعه امنیتی شمال شرق آسیا»، ( مجله سیاست دفاعی 1399)؛ « باز تعریف سیاست های امنیتی ژاپن و پیامدهای ملی و بین المللی آن»، ( فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهار 1398)

farhadizeynab02@gmail.com