زینب فرهادی

زینب فرهادی

زینب فرهادی، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس است. حوزه مطالعاتی خانم فرهادی مسائل شرق آسیا است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

«چرخش در راهبرد دفاعی-امنیتی ژاپن؛ زمینه ها و پیامدها (2001-2018 )»، (موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران؛1398)؛ «بررسی عدم شکل‌گیری جامعه امنیتی کثرت‌گرا در مجموعه امنیتی شمال شرق آسیا»، ( مجله سیاست دفاعی 1399)؛ « باز تعریف سیاست های امنیتی ژاپن و پیامدهای ملی و بین المللی آن»، ( فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهار 1398)

farhadizeynab02@gmail.com