محسن قادرمزی

محسن قادرمزی

محسن قادرمزی دانشجوی مقطع دکتری در رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس می باشد. آقای قادرمزی عضو گروه هیدروپلیتیک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی ایشان مسایل هیدروپلیتیک است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

«بازتابهای امنیتی محدودیت منابع آب در مرزهای استان کردستان و اقلیم کردستان»، طرح پژوهشی1399؛ «نقش عوامل طبیعی در قاچاق کالا»، (مجله جغرافیای انتظامی1398)؛ «مولفه های موثر در امنیت پایدار مرزی»، (مجله نظم وامنیت انتظامی،1398)

mohsen_ghadermarzi@yahoo.com