مهدی  سلامی

مهدی سلامی

مهدی سلامی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل دانشگاه آزاداسلامی واحدقم می باشد. حوزه مطالعاتی ایشان جامعه و سیاست عربستان سعودی است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

کتاب: «عربستان سعودی،آغاز،اکنون،آینده»، (انتشارات میعاد اندیشه، 1399)؛ مقالات: «بررسی تاثیر متغیر اقتصاد نوین بین الملل بر نظام بین الملل ،بر اساس نظریه وابستگی متقابل

- نظام جديد بين­الملل و نگاه اروپا به امنيت خاورميانه

- توسعه سیاسی؛ ماهیت، مبانی نظری و شاخص­ها

- جهانی شدن سرمایه داری، صنعتی شدن جهان سوم و تحول در پارادایم حاکم بر روابط کشورهای پیشرفته و جهان سوم

- بسترها و موانع در تعمیق روابط عربستان سعودی و اسرائیل پس از بحران سوریه(از فوریه 2011 تا پایان 2019)

- تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی اسرائیل


تعداد 1

کوره معمای امنیت؛ پتانسیل های سوخته عربستان سعودی

نویسنده: مهدی سلامی | ۲ اسفند ۱۳۹۹

در این یادداشت با ارائه یکسری از داده ها، متوجه واقعیت ها و پتانسیل های ویژه عربستان از لحاظ برخوردار بودن از قدرت های ژئواکونومیک، ژئوکالچر، ژئوپلیتیک و... خواهیم شد. اما در ادامه بررسی آن ها متوجه خواهیم شدکه کوره ای به نام معمای امنیت (security dilemma) وجود دارد که با گداخته شدن هیزم هایش به نام توهم توطئه، توانایی سوزاندن پتانسیل ها را دارند.

بیوگرافی