امیر محمد حاجی یوسفی (ناظر علمی)

امیر محمد حاجی یوسفی (ناظر علمی)

امیر محمد حاجی یوسفی دانش آموخته دکتری دانشگاه کارلتون کانادا و ناظر علمی گروه مطالعاتی تروریسم نوین در خاورمیانه پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در حوزه سیاست خارجی، نظریه های روابط بین الملل، اقتصاد سیاسی بین الملل و روش شناسی، تدریس و پژوهش می کند.

آخرین کتاب های تالیفی وی؛ « قیام های مردمی در کشورهای عربی: بسترها و پیامدها» (با دکتر مهدخت ذاکری)، « ارزشیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی» (به کوشش) بزودی منتشر می شود. هم چنین وی در حال ترجمه آخرین نسخه انگلیسی کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی ست.