سیمین صارمی

سیمین صارمی

سیمین صارمی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه  بررسی ملاحظات استراتژیک روسیه در خاورمیانه  می باشد. وی دانشجوی دکتری روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب است. حوزه مطالعاتی نامبرده مسایل اوراسیا و  چین می باشد.

وی مقالاتی در حوزه اوراسیا و ایران در نوبت چاپ دارند.

siminsaremi1141@gmail.com