عبیر شمص

عبیر شمص

عبیر شمس دانش‌آموخته دانشگاه لبنان در رشته علوم اجتماعی و دارای تخصص توسعه اقتصادی و اجتماعی است. نامبرده عضو گروه جامعه و سیاست لبنان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی ایشان مسایل خاورمیانه و لبنان می باشد.
نویسنده مقالاتی پیرامون تحولات اقتصادی و اجتماعی شیعیان لبنان، نقش جمعیت‌های زنان در توسعه، تاریخ و میراث مردمی لبنان دارد. وی نویسنده و پژوهشگر در مراکز مطالعات زنان و تاریخ شفاهی مقاومت لبنان است. همچنین رییس پیشین جمعیت زنان برای قدس و دبیر اجرایی چندین همایش و نشست با موضوعات زنان، ادبیات مقاوم، زنان و جنگ نرم بوده است.