فاطمه کسایی زاده

فاطمه کسایی زاده

 

 

فاطمه کسایی زاده دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز می باشد. هم اکنون عضو گروه هیدروپلیتیک در خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی وی مسائل هیدروپلیتیک درخاورمیانه می باشد.

ایشان کتاب « عراق جدید» را توسط انتشارات نگاه معاصر به چاپ رسانده و مقالاتی در مجلات داخلی در نوبت انتشار دارند.

fatima.kasaizadeh@gmail.com