ابوالفضل آنائی

ابوالفضل آنائی

ابوالفضل آنائی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه اقتصاد سیاسی تحریم می باشد. وی دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه اصفهان است. حوزه مطالعاتی نامبرده مسایل ایران و جامعه شناسی سیاسی و مسائل امریکا است.

آثار منتشر شده توسط ایشان:

ترجمه کتاب «تحلیل نظام جهانی والرشتاین»؛ «تحلیل نظام های جهانی: روش شناسی و نظریه» در دست ترجمه می باشد.

anaei.abolfazl@gmail.com


تعداد 1

گزارش ویژه (مبانی، زمینه ها و پیامدهای تحریم های اقتصادی)

نویسنده: حامد عظیمی حمید رضا اکبرپور ویدا یاقوتی (دبیر گروه افپاک) سجاد شیرمحمدی (دبیر گروه) ابوالفضل آنائی مریم خالقی نژاد | ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

اقتصاد سیاسی تحریم به مثابه ابزار کنترل کننده ساختاری در روابط بین الدول نزد قدرت های مرکزی نظام جهانی، پدیده ای است که در عصر انبساط اقتصاد جهانی سرمایه داری به منصه ظهور رسید. به دیگر سخن یکی دیگر از پیامدهای آشکار مدرنیته در مقیاس بین المللی پیدایش ساز و کار های تحریم کننده از سوی قدرت های بزرگ بوده است.

بیوگرافی