حجت میان آبادی (ناظر علمی)

حجت میان آبادی (ناظر علمی)

حجت میان‌آبادی پژوهشگر دیپلماسی آب و استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس است. وی دوره دکتری دیپلماسی آب را در دانشگاه صنعتی دلفت گذرانده‌ و فرصت مطالعاتی او  پروژه دیپلماسی آب، مشترك بین سه دانشگاه تافتز، ام آي تی و هارواد (1393 تا 1394) بوده است. دکتر میان آبادی ناظر علمی گروه مطالعات هیدروپلیتیک در خاورمیانه می باشد. برخی از آثار علمی دکتر میان آبادی به شرح زیر است:

 

- «درهم تنیدگی آب، سیاست و محیط زیست در حوضه آبریز دجله و فرات»، نویسنده: حجت میان آبادی ، اعظم امینی، (مجله ژئوپلیتیک سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 54 86)

- «نقش دیپلماسی در موافقت نامه اقلیمی پاریس»، نویسندگان: اعظم امینی، حجت میان آبادی و ناصر نداف، (مجله ژئوپلیتیک، سال چهاردهم، بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 148 175)

- «هیدرولوژی اجتماعی»، نویسندگان: آمنه میان آبادی، محمد رضا جرکه، حجت میان آبادی و مهدی کلاهی، (راهبرد اجتماعی فرهنگی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۷)