علی قربانی

علی قربانی

علی قربانی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه اصفهان و پژوهشگر مهمان سابق پژوهشکده مطالعات خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی آقای قربانی مسایل خاورمیانه و تروریسم می باشد.

آقای قربانی مقالاتی در این زمینه در نوبت چاپ دارند.

alighorbani2443@gmail.com