اردلان شکاری اوره

اردلان شکاری اوره

اردلان شکاری اوره، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه مسایل استراتژیک خاورمیانه  می باشد. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس است. حوزه مطالعاتی نامبرده مسائل خاورمیانه و اندیشه سیاسی است.

آقای شکاری کتابی با عنوان «رنسانس الهی انسان» در انتشارات سنجش و دانش ، سال 1399منتشر نموده است.