آزاده شعبانی

آزاده شعبانی

آزاده شعبانی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه متن های اساسی در خاورمیانه شناسی  است. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس است. ایشان دوره مطالعاتی خود را در دانشگاه گوته، فرانکفورت آلمان گذرانده است، حوزه مطالعاتی خانم شعبانی مسائل خاورمیانه و اندیشه سیاسی است.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

«در باب روشنفکران و روشنفکری»، مجلع علمی – تخصصی سیاست، دانشگاه تربیت مدرس، 1392؛

«تاثیر جهانی شدن بر نهادهای مدنی در ایران»، دوفصلنامه علمی – پژوهشی (پژوهش سیاست نظری)، 1398؛

 

«شهروندی به مثابه بدیلی برای از جهان بیگانگی با تکیه بر اندیشه های هانا آرنت»، دوفصلنامه علمی – پژوهشی (پژوهش سیاست نظری)، 1400.