الناز پروانه زاد

الناز پروانه زاد

الناز پروانه زاد، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه روندهای فکری در خاورمیانه  است. وی دانش آموخته علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس است. حوزه مطالعاتی نامبرده اندیشه سیاسی و جریان های فکری در خاورمیانه می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

1. «منشا اخلاق و امر سیاسی با رویکرد به کلام 612 نهج البلاغه»، دوفصلنامه علمی – پزوهشی جستارهای سیاسی معاصر، سال سوم، 1391؛

2. «بررسی جایگاه متافیزیک و نقش دین در حوزه عمومی هابرماس»، فصلنامه علمی – تخصصی سیاست، بهار 1396؛

3. «تبیین نفی خشونت گرایی در دین از منظر ذات شناسی و معرفت شناسی انسانی»، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش های فلسفی کلامی، بهار 1397.